Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: •Rabble Rabble: de onderneming, ook handelend onder de naam Rabble Rabble | Helden van de Buurt, die zich richt op marketing en communicatie en die is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 56977719; •de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Rabble Rabble de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging

1.Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Rabble Rabble haar werkzaamheden uitvoert als marketing- en communicatiebureau en zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Rabble Rabble en/of aan personen die ten behoeve van Rabble Rabble werkzaam zijn of waren, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Rabble Rabble is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 3.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Offerte en de overeenkomst (van opdracht)

1.Alle aanbiedingen en/of offertes van Rabble Rabble zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod.

2.Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Rabble Rabble blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Rabble Rabble. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Rabble Rabble, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Rabble Rabble, respectievelijk de dag waarop Rabble Rabble een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

4.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Rabble Rabble zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5.Uitsluitend Rabble Rabble geldt tegenover de Opdrachtgever als contractuele wederpartij.

6.De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

1.Rabble Rabble zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rabble Rabble aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rabble Rabble worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rabble Rabble zijn verstrekt, heeft Rabble Rabble het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.Rabble Rabble is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Rabble Rabble is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.Rabble Rabble is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Rabble Rabble is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde(n).

5.De Opdrachtgever geeft Rabble Rabble op voorhand toestemming om gegevens die voor deze derde(n) van belang zijn aan hen te overleggen.

6.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever. Rabble Rabble is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een inbreuk op een dergelijk recht.

7.Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de Opdrachtgever gewijzigd dient te worden, dient Opdrachtgever hiervoor te betalen. De lopende opdracht zal dan worden afgesloten en er zal een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.

Artikel 5 – Goedkeuring ontwerp

1.Bij de uitvoering van de opdracht wordt gewerkt in fasen (deeluitvoering). Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Rabble Rabble verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.

2.Rabble Rabble vraagt Opdrachtgever per afzonderlijk onderwerp c.q. per fase definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp c.q. van de fase. Een goedkeuring bevat een bevestiging dat het definitieve ontwerp en alle afzonderlijke elementen daarvan gezien zijn en op die wijze akkoord zijn, waaronder eveneens doch niet uitsluitend, ook taal en spelling worden begrepen.

3.Bij het uitblijven van tijdige goedkeuring op een definitief ontwerp c.q. op een bepaalde fase door Opdrachtgever, is Rabble Rabble gerechtigd de tot dat moment gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.Bij ontwerpopdrachten, wordt in de offerte door Rabble Rabble een maximumaantal voorstellen overeengekomen. Opdrachtgever dient uit deze voorstellen een keuze te maken. Het ontwerpen van meer voorstellen, zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor Opdrachtgever zal moeten betalen.

Artikel 6 – Levering en termijnen

1.Door Rabble Rabble in haar offertes opgegeven termijnen, danwel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Rabble Rabble uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

2.De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Rabble Rabble alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Rabble Rabble is ontvangen.

3.Overschrijding van de termijn verplicht Rabble Rabble niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4.De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Rabble Rabble ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Rabble Rabble vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

5.Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Rabble Rabble ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

6.Rabble Rabble is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Rabble Rabble gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

7.De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Rabble Rabble, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een Opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 7 – Duurovereenkomsten

1.Indien tussen Rabble Rabble en Opdrachtgever een duurovereenkomst bestaat, op grond waarvan Rabble Rabble gedurende een overeengekomen termijn en tegen een overeengekomen tarief werkzaamheden verricht, geldt dat deze overeenkomst slechts tot drie maanden voor het einde daarvan schriftelijk kan worden opgezegd. Indien een dergelijke overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, loopt zij met een nieuwe periode van steeds drie maanden door, totdat zij tijdig wordt opgezegd.

Artikel 8 – Honorarium en betaling

1.De door Rabble Rabble opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Rabble Rabble is gerechtigd haar tarieven periodiek, in beginsel per 1 januari van elk jaar, aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende projecten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

3.Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de Opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Rabble Rabble geldende uurtarieven.

4.Indien Rabble Rabble op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal Rabble Rabble deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

5.Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Rabble Rabble gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Rabble Rabble steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs.

8.Rabble Rabble is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Rabble Rabble is voldaan.

9.Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de Opdrachtgever te geschieden op een door Rabble Rabble aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Rabble Rabble) ten kantore van Rabble Rabble of een door Rabble Rabble te bepalen andere plaats.

10.Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen of, indien van toepassing, binnen de overeengekomen betalingstermijn, de volledige factuur betaalt, zal Rabble Rabble de Opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen, met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.

11.Indien de Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet (volledig) voldoet, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en heeft Rabble Rabble recht op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 geldt. Daarnaast maakt Rabble Rabble vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

12.Alle kosten die Rabble Rabble maakt in verband met niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

13.Indien een factuur, ondanks aanmaning, niet (volledig) wordt voldaan, is Rabble Rabble gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Rabble Rabble is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden op deze grond.

14.Bij een situatie als vermeld in artikel 11.3 en 11.4 worden alle vorderingen van Rabble Rabble op Opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

15.Onder Opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot Opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met Opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

Artikel 9 – Reclames

1.Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, danwel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk veertien dagen na factuurdatum bij aan Rabble Rabble gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Rabble Rabble ter zake vervalt.

2.De Opdrachtgever is verplicht alle door Rabble Rabble geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Rabble Rabble te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

3.Rabble Rabble dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de Opdrachtgever na hiertoe door Rabble Rabble schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

4.Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

5.Indien een reclame door Rabble Rabble geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Rabble Rabble, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Rabble Rabble steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is gekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1.Elke aansprakelijkheid van Rabble Rabble, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Rabble Rabble, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

2.De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Rabble Rabble niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken.

3.Indien de rechter mocht oordelen dat Rabble Rabble geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Rabble Rabble zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Rabble Rabble een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

4.Opdrachtgever is gehouden Rabble Rabble te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Rabble Rabble in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor

5.Opdrachtgever vrijwaart Rabble Rabble bovendien volledig voor aanspraken van derden aangaande een inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Rabble Rabble in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk verrichte werkzaamheden.

6.Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Rabble Rabble nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Rabble Rabble of door zelfgenomen foto’s evt. via Rabble Rabble.

7.Rabble Rabble is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 11 – Overmacht, opschorting en ontbinding

1.Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, is Rabble Rabble gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Rabble Rabble tot enige schadevergoeding.

2.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rabble Rabble onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Rabble Rabble of door deze ingeschakelde derden.

3.Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Rabble Rabble gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Rabble Rabble te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Rabble Rabble gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Rabble Rabble tot enige schadevergoeding en onverminderd de Rabble Rabble verder toekomende rechten.

4.Voorts is Rabble Rabble bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rabble Rabble kan worden gevergd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

1.Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Rabble Rabble in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Rabble Rabble, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Rabble Rabble niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.De Opdrachtgever staat jegens Rabble Rabble in voor het ongestoorde gebruik door Rabble Rabble van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Rabble Rabble zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Rabble Rabble is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

4.Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Rabble Rabble geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Rabble Rabble worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Rabble Rabble, zonder dat Rabble Rabble daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Rabble Rabble aan haar over te dragen. Indien een door Rabble Rabble uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de Opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Rabble Rabble te retourneren, bij gebreke waarvan Rabble Rabble zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, danwel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1.Rabble Rabble behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

2.Indien Rabble Rabble in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever door de Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de Opdrachtgever ook deze vorderingen van Rabble Rabble geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Rabble Rabble tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Rabble Rabble.

3.De door Rabble Rabble bewerkbare ontwerpbestanden blijven te allen tijde eigendom van Rabble Rabble. Behalve, als anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

4.Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Rabble Rabble te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Rabble Rabble op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Rabble Rabble zulks wenst, door Opdrachtgever aan Rabble Rabble stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Rabble Rabble tegen Opdrachtgever.

5.Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 11.3 is Rabble Rabble gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Rabble Rabble alle medewerking ter zake verlenen.

6.Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 14 – Annulering

1.Indien een Opdrachtgever een opdracht annuleert, is hij verplicht de door Rabble Rabble reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wijze van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Rabble Rabble om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Bewaarplicht

1.Na het volbrengen van de overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Rabble Rabble jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens en het door Rabble Rabble geleverde product.

Artikel 16 – Onverbindendheid

1.Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Rabble Rabble is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Rabble Rabble verstrekte offertes en/of met Rabble Rabble gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Oost Brabant.

3.Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Rabble Rabble. Rabble Rabble is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

4.Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.